اوقات شرعی
 


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 
     
 
     
شرح وظایف
 

خدمتگذار
شاغل این پست زیر نظر معاونین دبیرستان/هنرستان وظایف محوله ذیل انجام می دهد:

1- رعایت دقیق تقوای اسلامی و تقوی خدمت.

2- حضوردر دیبرستان حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه در تمام اوقات مقرر ضمن سال ودر تعطیلات فصلی،نظافت ومرتب کردن بموقع اتاقها وکلاس ها وانجام دیگر وظایف مقرر.سرایدار
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین ومطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان عهده دار انجام وظایف مشروحه ذیل خواهد بود

1- بیتوته در تمام ایام سال اعم از روزهای تعطیل وغیر تعطیل در محل دبیرستان .

2- حفظ وحراست ساختمان ووسایل وتجهیزات موجود در تمام شبانه روز تعطیلات

 

 

معاون آموزشی
شاغل این پست با رعایت موازین شرعی واسلامی ومطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان/هنرستان عهده دار وظایف مشروحه ذیل می باشد: 

الف-وظایف پرورشی،آموزشی

1- سعی در تزكیه والگوسازی خویش واسوه شدن برای دانش آموزان براساس موازین شرع مقدس اسلام واصل ولایت فقیه .

2- اهتمام دربوجودآوردن محیط كاملا اسامی در دبیرستان ونظارت دقیق بر طرز رفتارواعمال دانش آموزان براساس موازین شرعی ودستورالعملهای انضباتی مربوط.مدیر

شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری زیر نظر اداره آموزش وپرورش محل ، عهده دار وظایف مشروحه ذیل می باشد:

الف – وظایف پرورشی –آموزشی

1- اهتمام در به وجود آوردن محیطی كاملا آمو.نده وپرورش دهنده منطبق با موازین و معیار های اسلامی بطوری كه زمینه شكوفا شدن استعداد های فكری و خدادای دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

2- سعی در تزكیه والگوسازی خویش واسوه شدن برای دانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام واصل ولایت فقیه .

3- نظارت برتشكیل وفعالیت انجمن اسلامی وسایر مجامع دانش آموزی دردبیرستان نظام جدید وسعی درپربار نمودن آن.

4- نظارت دقیق بر نحوه رفتار و كردار دانش آموزان براساس موازین شرع مقدس اسلام،به خصوص در مورد پوشش اسلامی خواهران دانش آموز .

5- تقویت روح وحدت اسلامی از طریق حركت درخط امام(ولایت فقیه)دربین دانش آموزان ودبیران وكاركنان دبیرستان واتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور جلو گیری از هر گونه تفرقه وگروه گرائی.

6- سعی در ایجاد ارتباط اسلامی بین دانش آموزان ،دبیران وكاركنان دبیرستان بنحوی كه اخلاق ورفتار اسلامی ،عملا دربین آنها رواج یابد.

7- نظارت بربرگزاری مراسم صبحگاهی وانجام نماز جماعت ظهر وعصر بصورتی كه این فرایض زمینه حركت واقعی بسوی ا...را فراهم نموده وانگیزه واقعی برای این عمل به خوبیها وترك همه بدیها باشد.

8- سعی در شناخت عوامل انگیزه های سوق دهنده دانش آموزان به سو6 رفتار وكوشش برای رفع این عوامل وجایگزینی آنها با رفتار شایسته از طریق همیاری وكمك اولیا6 و مربیان .

9-نظارت بر فعالیتهای پرورشی و امور فوق برنامه دبیرستان وكوشش در پربار نمودن این فعالیتها بر اساس دستورالعملهای صادره از سوی وزارت آموزش وپرورش .

10- اقدام لازم در زمینه تشكیل انجمن اولیا6 ومربیان دبیرستان وكوشش در جلب مشاركت اولیا6 دانش آموزان بر طبق اساس نامه مصوب درانجام امور واحد آموزشی وتشكیل جلسات آن به طور مرتب بر اساس دستورالعملهای صادره از طرف انجمن اولیا6 ومربیان.

11- نظارت وهمكاری درتنظیم برنامه های هفتگی كلاسها براساس برنامه مصوب هر نیم سال تحصیلی ودوره تابستانی وزارت آموزش وپرورش وارسال رونوشت آن به اداره آموزش وپرورش متبوع .

12- تشكیل گروههای آموزشی در دبیرستان وهمكاری لازم با رابط هرگروه.

13- اقدام به تشكیل شوراهای دبیران وجلسات لازم با كاركنان اداری به منظور هر چه بیشتر فعال نمودن برنامه های آموزشی دبیرستان ورفع مشكلات احتمالی و فعال نمودن ستادهای تربیتی دبیرستان .

14- نظارت و مراقبت درانجام امتحانات دانش آموزان وثبت صحیح و به موقع نمرات در دفاتر مربوط بطوریكه حداكثر قبل از آغاز امتحانات هر نوبت دفاتر مسدود گردد.

15- مطلع ساختن دانش آموزان و اولیاء انان ازوضعیت تحصیلی فرزندانشان براساس ارزشیابی انجام شده.

16-نظارت برچگونگی فعالیت مشاورین وامور مربوط به مشاوره و هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان براساس آئین نامه های مصوب.هنرآموزان

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مسئول مربوطه عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود:

رعایت تقوای اسلامی و تقوای خدمت.

همکاری با رئیس هنرستان در رابطه با انجام وظایف محوله در رابطه با اجرای دستورات برطبق بخشنامه ها و آئین نامه ها.

رعایت اصول اسلامی و سعی در اهتمام در تزکیه نفس و اسوه شدن برای هنرجویان.

همکاری با معاونین و مسئولین امور آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی.

داشتن رفتار خوب و برادرانه و اسلامی با هنرجویان.

اشتغال به تدریس هفتگی طبق برنامه بر اساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.

رعایت انضباط و مقررات اداری.

همکاری و تفاهم با سایر همکاران در زمینه های شغلی.

تهیه ی طرح تدریس برنامه ی آموزشی سالتحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به فواصل زمانی معین و ارائه یک نسخه ی آن در ابتدای سالتحصیلی به دفتر هنرستان.سرپرست بخش

شاغلین این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت رئیس هنرستان عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود.

1. رعایت تقوی اسلامی و تقوی خدمت

2. تقسیم برنامه عملی و دروس تخصصی بخش بین هنرآموزان با توجه به برنامه کلی هنرستان و کوشش جهت بهبود برنامه های آموزشی

3. پیشنهاد چیدمان نیروهای استادکار و هنرآموزان در بخش براساس عملکردهای آنان

4. کوشش در ایجاد روح تعاون و همکاری اسلامی و ایجاد تفاهم بین هنرآموزان و کارکنان بخش

 
     
 
     
پیوند مفید
 
 
     
 
نقشه سایت