کادر اداری و اجرایی
 

1

مدیر

مریم حسکوئیان فینی

فوق لیسانس 

2

معاون آموزشی

لیلا علی بخشی

فوق لیسانس

3

معاون اجرایی

آمنه رضایی

فوق لیسانس

4

معاون پرورشی حلیمه خاتون صادق پور فوق لیسانس
5 مشاور فریبا نیک سرشت لیسانس

6

سرپرست بخش

لیلا آذرنیا

لیسانس

7

انباردار

زینب اسمعیلی

فوق دیپلم

8 خدمات سارا عینی کرکانی دیپلم

9

سرایدار

لیلا بخشعلی پور کلخوران

سیکل

 
 
     
 
نقشه سایت