فضاها و امکانات
 

هنرستان فیروزکوهی دارای 12 کلاس درسی، 4 سایت کامپیوتر،، 2 کارگاه معماری، کتابخانه، نمازخانه و تمامی واحدهای اداری است.

  ورودی هنرستان
  نمای کلی مدرسه  حیاط هنرستان
  سایت یک کامپیوتر 
  کارگاه معماری  کتابخانه
  نمازخانه 

 
     
 
نقشه سایت