تاریخچه
 

 تاریخچه هنرستان فیروز کوهی 

تاریخچه: بنیانگذار هنرستان مرحوم میرزا سیدکریم فیروزکوهی از رجال نامی عصر خودبود.وی علاوه برتصدی گری وزارت تسلیحات وریاست مدرسه نظامی ناصری،سالهای زندگی خود رابه تحقیق وتدریس ومطالعه سپری کرد واز او کتب ورسادل متعددی از تالیف وترجمه باقی است.

وی عارفی وارسته ومعلمی آگاه به ابتلانات زمان خودبود.انسانی دردآشنا که ریشه محرومیتها ومعضلات اجتماعی رامی شناخت و به خوبی می دانست که بااراِئه کمک های مالی دائمی به اقشارنیازمند وآسیب پذیر جامعه نمی توان ملتی سعادتمند وسرافراز ومستقل داشت .بنابرین به فکرایجادمدارس فنی وحرفه ای در جهت خود اشتغالی و خوداتکایی افتاد،تامحرومین ونیازمندان واقعی جامعه ،درکنارآموزشهای نظری، به دانش های حرفه ای روزمجهزشده، توانمندی ها وقابلیت های خودتوسعه دهند.

اواولین مدرسه شبانه روزی خود راباپیشرفته ترین شیوه های آموزشی در 1274ه.ش در زمینی به مساحت 5000مترمربع باساختمان های متعددکلاس های درس، خوابگاه پرستاران ،آشپزخانه ،زمین ورزش،کارگاه های صنعتی برای آموزش فنون زمان خود من جمله نجاری،آهنگری به نام مدرسه خیریه ایتام که به درستی تحولی در آموزش کودکان دردمند جامعه به وجودآورد،تاسیس نمود.شاگردان مدرسه ازلحاظ خوراک پوشاک تامین بوده ومقرری ماهانه دریافت می کردند.

سید کریم خان چون پدری دلسوز ومهربان سرپرستی کودکان راخودبه عهده داشتند وپس از فوت برای تامین هزینه های مدرسه موقوفاتی تعیین کردند وتمام دارایی خودرا وقف امورخیریه درجهت تحصیل علم وصنعت ایتام ونیازمندان نمودند.

امروزه پس از گذشت بیش از یک قرن ،آموزشگاه های فنی حرفه ای بیشماری ازروانشاد فیروزکوهی در سراسر ایران وجوددارد که واجدین شرایط پس ازشرکت درکلاسهای کامپیوتر،نقشه کشی ساختمان وگواهی نامه بین المللی ازوزارت کار دریافت نمودوجذب بازار کارمی شوند.

نام ویادش را گرامی ،می داریم .

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند بادفتر بنیادموقوفات فیروزکوهی تماس حاصل نموده ویا به پایگاه اینرنتی آن مراجعه نمایند.

وضع موجود:تصدی امورموقوفه ومدرسه درزمان حیات واقف باخود ایشان بود.درزمان تولیت آقای فرجاد،علاوه بر دانش آموزان یتیم که بصورت شبانه روزی در مدرسه پذیرایی می شدند، گروهی محصلین عادی نیزمانند سایر مدارس دولتی ازفضای مدرسه بهرمندشدند وپس هزتغییر وتحولات نهایتا دردوره وزارت آقای مرآت در محل مدرسه خیریه، یک مدرسه دخترانه ویک مدرسه پسرانه به نام فیروزکوهی ساخته شد.هنرستان حاضر همان مدرسه دخترانه است.

 
     
 
نقشه سایت