کادر آموزشی و علمی حسابداری
 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

میزان تحصیلات

 

وظایف

 

1

احسانی - راضیه

لیسانس اموراداری

هنرآموز

2

اجمدی - خاطره

لیسانس حسابداری

هنرآموز

3

اسمعیل زاده -خدیجه

فوق لیسانس حسابداری

هنرآموز

4

فرضی - سهیلا

لیسانس حسابداری

هنرآموز

5

قاسمی - فاطمه

لیسانس حسابداری

هنرآموز

6 صافی - اشرف

لیسانس حسابداری

هنرآموز

7 پارسافر- معصومه فوق لیسانس حسابداری هنرآموز
8 رضایی-پریسا فوق لیسانس حسابداری هنرآموز
 
     
 
نقشه سایت