کادر آموزشی و علمی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

وظایف

1

مهتاب امنیت پرست

فوق لیسانس عربی

دبیر عربی

2

مریم بلندگرامی

لیسانس ادبیات فارسی

دبیر ادبیات

3

پریوش وکیلی

لیسانس ادبیات فارسی

دبیر ادبیات و دینی

4

فریده حبیب الهی خسروشاهی

فوق لیسانس شیمی

دبیر زبان

5

صدیقه دلفانی

فوق لیسانس جغرافیا

دبیر تاریخ و جغرافیا

6

مریم دهنوی

لیسانس تربیت بدنی

دبیر ورزش

7

سیده اعظم ولی زاده سکه

فوق لیسانس تربیت بدنی

دبیر ورزش

8

الهام حقیقت منش فوق لیسانس ریاضی دبیر دینی و ریاضی

9

نسرین عظیمی

لیسانس علوم تجربی

دبیر فیزیک و شیمی و زیست

10

زهرا طهماسبی

فوق لیسانس کشاورزی

آمادگی دفاعی و اخلاق حرفه ای

12

الهام حقیقت منش

فوق لیسانس ریاضی

دبیر دینی

 
 
     
 
نقشه سایت