کادر آموزشی و علمی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

وظایف

1

مهتاب امنیت پرست

فوق لیسانس عربی

دبیر عربی

2

مریم بلندگرامی

لیسانس ادبیات فارسی

دبیر ادبیات

3

پریوش وکیلی

لیسانس ادبیات فارسی

دبیر ادبیات

4

فریده حبیب الهی خسروشاهی

فوق لیسانس شیمی

دبیر زبان

5

صدیقه دلفانی

فوق لیسانس جغرافیا

دبیر تاریخ و جغرافیا

6

مریم دهنوی

لیسانس تربیت بدنی

دبیر ورزش

7

منصوره رادفر

فوق لیسانس تربیت بدنی

دبیر ورزش

8

شیوا اسدیان

لیسانس شیمی

دبیر فیزیک و شیمی

9

نسرین عظیمی

لیسانس علوم تجربی

دبیر

10

زهرا طهماسبی

فوق لیسانس کشاورزی

هنرآموز

11

اعظیم عظیمی

دکتری بیوشیمی

دبیر

12

الهام حقیقت منش

فوق لیسانس ریاضی

دبیر دینی

13

طاهره مرتضایی

لیسانس تاریخ

دبیر

14

زینب رحمتی

فوق لیسانس ادبیات

دبیر

 
 
     
 
نقشه سایت